Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A., verder te noemen VNAB, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacy- en cookieverklaring. De verwerking van uw persoonsgegevens is onderworpen aan de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet AVG (“UAVG”).

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op alle soorten persoonsgegevens die de VNAB verwerkt bij de uitvoering van haar diensten in het kader van de productie en distributie van podcasts en bij uw bezoek aan haar website (https://www.vnab.nl) (hierna: “Website”) van:

 • deelnemers aan de podcast;
 • luisteraars van de podcasts;
 • bezoekers van de Website;
 • andere personen die contact hebben met VNAB.

VNAB maakt bij het aanbieden van haar Website gebruik van cookies en soortgelijke technologieën (hierna gezamenlijk te noemen: “cookies”). VNAB informeert u in deze Privacy- en cookieverklaring ook over wat cookies zijn, hoe cookies op de Website worden gebruikt en hoe u deze cookies kunt beheren. Zie voor meer informatie Hoofdstuk 8.

Contactgegevens

Als u vragen hebt, verzoeken om informatie of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen via de volgende gegevens:

VNAB Ontmoetingscentrum
Boompjes 251
3011 XZ Rotterdam
010-253 20 00
info@vnab.nl

1.       Persoonsgegevens die wij verwerken

VNAB verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Persoonsgegevens die door u zelf zijn verstrekt:

 • Contactgegevens: bijvoorbeeld, voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Beroepsinformatie: bijvoorbeeld functie en specialismen (op basis waarvan wordt deelgenomen aan de podcast);
 • Uitlatingen in de podcasts: uitlatingen gedaan door deelnemers tijdens een podcast;
 • Beeldmateriaal: bijvoorbeeld foto’s en video’s van u die worden gebruikt in het kader van de Website en podcast;
 • Overige gegevens die door u zijn verstrekt.

Persoonsgegevens die automatisch zijn verkregen via communicatiemiddelen, zoals de Website en e-mailcontact:

Als u contact opneemt via de Website kunnen wij informatie verzamelen die door uw computer, mobiele telefoon of ander apparaat naar ons wordt verzonden. Dit omvat bijvoorbeeld de pagina’s die u bezoekt, het IP-adres van uw apparaat, het type besturingssysteem dat u gebruikt, uw locatie (bij benadering, via GPS), en netwerkinformatie.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens. Daarnaast hebben we niet de intentie om via de Website gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@vnab.nl. Voor zover nodig, zullen wij deze informatie dan verwijderen.

2.       Doel en grondslag voor verwerken persoonsgegevens

VNAB verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

A.       Verzenden van onze nieuwsbrief en/of informeren over activiteiten van VNAB;

B.       U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

C.       U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

D.      Om onze podcast te kunnen ontwikkelen en distribueren;

E.       Om onze podcastactiviteiten, de website en daarmee verband houdende technologieën te beheren, beveiligen en verbeteren, bijvoorbeeld met behulp van inzichten over hoe en door wie onze podcast beluisterd worden;

F.       Het kunnen beantwoorden en afhandelen van vragen en/of klachten;

G.      Om te voldoen aan wet- en regelgeving of rechterlijke bevelen; en

H.      Inwinnen van extern (juridisch) advies en/of instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

3.       Grondslagen voor verwerking 

Voor het verwerken van persoonsgegevens is een wettelijke grondslag nodig. VNAB verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • als u de VNAB toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor één of meer van de hierboven genoemde specifieke doeleinden (doeleinde A, en D);
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op uw verzoek voorafgaand aan de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen (doeleinde B en D);
 • als de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de VNAB rust (doeleinde G);
 • als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van de VNAB of van een derde, tenzij de belangen of rechten van u als betrokkene zwaarder wegen dan het gerechtvaardigde belang van ons of een derde (doeleinde B, C, D, E, F, en H).

Wanneer onze verwerking is gebaseerd op uw toestemming, heeft u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken, waarna de VNAB de verdere verwerking van uw persoonsgegevens zal staken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de aan dat moment voorafgaande verwerking.

4.       Delen van persoonsgegevens met derden

VNAB verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor één of meerdere van de hiervoor genoemde doeleinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die in opdracht en ten behoeve van VNAB als verwerker persoonsgegevens verwerken, zoals onze IT-partner die de Website host. VNAB blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. VNAB sluit met deze partijen een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 

Wij delen uw persoonsgegevens bijvoorbeeld ook met de volgende partijen:

 • Sociale media partijen, zoals YouTube en Spotify, voor zover cookies u akkoord gaat met de plaatsing van cookies van deze partijen op de Website, alsmede doordat we ruchtbaarheid aan onze podcasts geven via deze kanalen.
 • Producenten van onze media zoals podcasts waaraan u deelneemt.
 • Als u hiervoor toestemming heeft gegeven of als dit voortvloeit uit een wettelijke bepaling of rechterlijk bevel: anderen derden.

De Website van VNAB bevat ook links naar websites van derde partijen. Als u op deze links klikt, verlaat u onze Website. Deze Privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op het gebruik van uw persoonsgegevens door derde partijen. VNAB heeft immers geen invloed op de wijze waarop deze derde partijen met uw persoonsgegevens omgaan. Wij kunnen niet garanderen, en nemen dan ook niet de verantwoordelijkheid, dat deze derde partijen op een betrouwbare en veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Raadpleeg de privacyverklaring van deze website voor meer informatie over hoe deze derde partijen omgaan met uw persoonsgegevens.

5.       Internationale doorgifte van uw persoonsgegevens

Voor sommige van de hierboven gespecificeerde doeleinden kan het voorkomen dat uw persoonsgegevens door ons en door sommige van de derde partijen met wie wij uw persoonsgegevens delen, zullen worden verwerkt in of toegankelijk zijn vanuit landen die zich buiten de Europese Economische Ruimte  bevinden.

In dergelijke situaties zorgen wij voor passende waarborgen die in overeenstemming met de AVG een toereikend niveau van bescherming bieden voor uw rechten en vrijheden als betrokkene. Dit doen wij bijvoorbeeld door het sluiten van de door de Europese Commissie goedgekeurde modelcontracten voor gegevensdoorgifte, door andere passende waarborgen als bepaald in artikel 46 van de AVG, of door uw persoonsgegevens enkel door te geven aan derden die volgens de Europese Commissie een passend beschermingsniveau waarborgen.

Indien u meer informatie wilt ontvangen over de internationale doorgifte van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via de bovenaan deze Privacy-en cookieverklaring verstrekte contactgegevens.

6.       Beveiligen van uw persoonsgegevens

VNAB neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onrechtmatige verwerking, waaronder door ervoor te zorgen dat:

 • Uw persoonsgegevens beschermd zijn tegen onbevoegde toegang;
 • De vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens gegarandeerd is;
 • De integriteit en beschikbaarheid van uw persoonsgegevens behouden blijft;
 • Het personeel getraind is in vereisten van gegevensbeveiliging; en
 • Werkelijke of vermoede inbreuken in verband met persoonsgegevens gemeld worden volgens toepasselijk recht.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan telefonisch of via info@vnab.nl contact met ons op.

7.       Bewaren persoonsgegevens

VNAB bewaart uw persoonsgegevens in beginsel niet langer dan strikt noodzakelijk ter realisatie van de in deze Privacyverklaring  en de cookieverklaring beschreven doeleinden. 

Een podcast waaraan u heeft deelgenomen wordt in beginsel – gelet op de journalistieke waarde daarvan en het recht op informatie – voor een onbepaalde tijd bewaard. De overige gegevens die wij van u hebben verwerkt als deelnemer aan een podcast worden tot maximaal twee jaar na uw laatste deelname bewaard. 

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief en/of dienst- en productinformatie totdat u uw toestemming intrekt. Gegevens die VNAB over u als websitebezoeker heeft verzameld, worden niet langer bewaard dan noodzakelijk. De bewaartermijn verschilt per cookie zoals aangegeven in de Cookieverklaring..

Het kan voorkomen dat wij uw persoonsgegevens langer moeten bewaren, omdat dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Als er sprake is van een (te verwachten) geschil of (gerechtelijke) procedure mogen wij uw persoonsgegevens eveneens langer bewaren.

8.       Cookies of vergelijkbare technieken

De Website van VNAB slaat informatie op en verkrijgt toegang tot informatie op randapparatuur van bezoekers van de Website via cookies. Meer informatie kunt u vinden in de Cookieverklaring op onze website.

9.       Uw rechten 

Als betrokkene heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen in het kader van onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage: u heeft het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u verzamelen en bewaren en details over hoe wij deze gebruiken. 
 • Recht op rectificatie: u heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten rectificeren, indien deze onvolledig zijn of fouten bevatten. Op uw verzoek zal VNAB onjuiste persoonsgegevens corrigeren en onvolledige persoonsgegevens aanvullen, rekening houdend met de doeleinden waarvoor de VNAB de persoonsgegevens verwerkt. 
 • Recht op verwijdering: in bepaalde situaties heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gegevens in strijd met de wet zijn verwerkt of als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en bewaard. Dit moet echter wel worden afgewogen tegen andere factoren. 
 • Recht op beperking van verwerkingin bepaalde omstandigheden heeft u het recht ons te vragen om het gebruik van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te staken, bijvoorbeeld wanneer u denkt dat de persoonsgegevens die wij over u hebben mogelijk onjuist zijn of wanneer u denkt dat wij uw persoonsgegevens niet meer hoeven te gebruiken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft mogelijk het recht om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens, die u aan ons verstrekt heeft, overdragen aan een derde naar uw keuze. Dit recht kan alleen worden uitgeoefend wanneer u de persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt en wanneer wij die gegevens geautomatiseerd verwerken op basis van uw toestemming of om onze verplichtingen uit te voeren uit hoofde van een contract met u.
 • Recht op bezwaar: u heeft het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking van persoonsgegevens, die gebaseerd is op onze gerechtvaardigde belangen. Voor doeleinden op basis van onze gerechtvaardigde belangen zullen wij de persoonsgegevens niet langer op die grond verwerken wanneer u bezwaar indient, tenzij wij een dwingend gerechtvaardigd belang hebben voor de verwerking.
 • Rechten met betrekking tot geautomatiseerde individuele besluitvorming: u hebt het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Wanneer u onderwerp bent geweest van een geautomatiseerd besluit en het niet eens bent met de uitkomst kunt u contact met ons opnemen.
 • Recht om toestemming in te trekken: wij kunnen uw toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonsgegevens in specifieke gevallen. Wanner wij dit doen heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. VNAB zal de verdere verwerking staken zo snel mogelijk nadat u uw toestemming heeft ingetrokken. Dit tast de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking echter niet aan.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, kunt u ons bereiken via de bovenaan deze Privacy- en cookieverklaring verstrekte contactgegevens. Voor de behandeling van uw verzoeken brengen wij in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt. Houd er rekening mee dat uw rechten in sommige gevallen niet absoluut zijn en dat wij mogelijk niet verplicht zijn om aan uw verzoek te voldoen. Wij zullen altijd per geval toetsen of hieraan uitvoering moet worden gegeven en zullen u hiervan op de hoogte stellen. Als u van mening bent dat uw rechten zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). 

10.    Updates

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 18 oktober 2023. VNAB kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. In geval van wijzigingen die u in aanmerkelijke mate kunnen treffen, zullen wij ons best doen om u hierover actief te informeren.

Zoeken binnen VNAB