VMZB - Module I - Zaakschade

Art. 2.8: Indien een koppeling bijvoorbeeld door een derde niet goed wordt aangedraaid en deze schiet los waardoor schade ontstaat (voor een verzekerde onvoorzien), kan dat als beschading aan de leiding aangemerkt worden?

"Voor dekking onder dit artikel moet allereerst sprake zijn geweest van een goed functioneren. Om discussie bij de schadeafwikkeling te voorkomen is de oorzaak ‘beschadiging’ toegevoegd onder sub a van dit artikel. Hierdoor wordt duidelijk dat de oorzaak defect op meer slaat dan een materiele schade. Met andere woorden: er hoeft niet per definitie sprake te zijn van een materiele schade aan de betrokken leidingen of daarop aangesloten toestellen respectievelijk installaties van waterleiding, centrale verwarming en sprinklers e.d. Dus als bijvoorbeeld een leiding heeft gefunctioneerd en op een gegeven moment (ongeacht waardoor) schuift een verbinding uit elkaar, raakt een knelkoppeling los en glijdt een flexibele slang weg met als gevolg waterschade, dan is dit een gedekt gevaar/gebeurtenis".

Art. 2.8: Is wateraccumulatie niet in de dekking opgenomen?

Dat is niet standaard opgenomen. Als dit verzekerd moet worden, dan kan dit apart geclausuleerd worden.

Art. 2.8: Slecht onderhoud van het gebouw, wie bepaalt dat?

Dit komt tot uitdrukking in het expertiserapport.

Wat hebben jullie gedaan omtrent de onderwerpen 'Asbest' en 'Aardbeving: Human made versus natural?

De nieuwe voorwaarden zijn hier niet op aangepast. Asbest is verzekerd en aardbevingen zijn en waren uitgesloten.

Zijn fundamenten automatisch meeverzekerd?

Dit is niet standaard opgenomen. Als hiervoor dekking gewenst is, dan zal dat geclausuleerd moeten worden.

VMZB - Module II - Bedrijfsschade

Binnen welke termijn moet keuze voor omzet- of productieverlies worden gemaakt en staat dat ook opgenomen in de voorwaarden?

Hierover is in de voorwaarden geen specifieke termijn opgenomen. Verzekerde zal deze keuze zo snel mogelijk moeten maken, in lijn met de algemene verplichting tot het verlenen van medewerking aan de vaststelling van de schade en de schadeafwikkeling.

Wanneer gaat de bedrijfsschade-uitkeringstermijn in?

Dit is onveranderd: De schadevergoedingstermijn vangt aan op de dag dat de bedrijfsschade ontstaat.

VMZB - Begripsomschrijvingen

Art. 10: Als niemand iets doorgeeft zijn zonnepanelen dus standaard gedekt, ongeacht het gebruik van het gebouw en de isolatiematerialen?

Ja, dat klopt. Aanvullende clausulering over veiligheidseisen en/of uitsluiting is uiteraard ook hierbij mogelijk.

Art. 10: Er zijn ook zonnepanelen geplaatst o.b.v. dakhuurconstructie, deze panelen zijn geen eigendom van verzekerde. Je moet dan dus expliciet gaan uitsluiten nu de panelen automatisch meegenomen zijn in de voorwaarden.

Ja, dat klopt. Zodra de zonnepaneleninstallatie gebouw gebonden is, dan is deze op de VMZB 2021 meeverzekerd. Indien dit geen eigendom van verzekerde is, dan kan geclausuleerd worden dat deze zonnepanelen niet meeverzekerd zijn.

Art. 10: Wat wordt verstaan onder verbonden? Betekent dit dat de panelen aard- en nagelvast verbonden dienen te zijn?

Gekozen is voor de definitie 'gebouw gebonden zonnepaneleninstallaties', zie de begripsomschrijving in dit artikel.

Art. 8: Wat als een verzekeraar geen dekking in het Verenigd Koninkrijk accepteert?

Als een verzekeraar geen zaken in het Verenigd Koninkrijk kan of wil doen, dan moet hiervoor een clausule worden opgenomen.

Art. 10: Wel zonnepanelen, maar geen windmolens?

Ja, dat klopt.

Art. 10: zonnepanelen zowel in daksystemen als op de pannen en platte daken?

Ja, en bijvoorbeeld ook opstellingen op een parkeerplaats op het terrein, zolang het maar een gebouw gebonden installatie is.

Overig

Is er in de voorwaarden rekening gehouden met het feit dat steeds vaker niet VNAB leden participeren op de polis?

Zoals gebruikelijk dient er in dat geval een clausule te worden opgenomen dat ook de niet bij VNAB aangesloten verzekeraars zich conformeren aan de geldende SPC regeling. Hiernaast wordt in het nieuwe artikel 11 van de algemene voorwaarden de Brandregresregeling van het Verbond van Verzekeraars op alle verzekeraars van toepassing verklaard, ook als zij geen lid zijn van het Verbond.

Komen er hulpmiddelen voor het interne PARP proces?

Dit is vervangen door POG. Het POG formulier voor de VMZB is afgerond en hier te vinden.

Zoeken binnen VNAB