VNAB ontwikkelt samen met leden POG-formulier

VNAB ontwikkelt samen met leden POG-formulier

Een toelichting op een gezamenlijk ontwikkeld werkproces POG in het belang van de klant.

Europese regels van toepassing

Op grond van Europese wet- en regelgeving over Product Oversight Governance (POG), moeten alle partijen die verzekeringsproducten ontwikkelen of aanbieden beschikken over goede procedures en maatregelen die waarborgen dat bij de ontwikkeling van verzekeringsproducten op evenwichtige wijze rekening is gehouden met de belangen van de klant. Dit moet kunnen worden aangetoond. Dit geldt dus ook voor het zakelijke segment van de markt. 

VNAB ondersteunt leden met een POG-formulier

De VNAB heeft in samenwerking met makelaars en verzekeraars drie stappen ontwikkeld:

  1. De Technische commissies van de VNAB leveren bij de ontwikkeling van modelvoorwaarden en -clausules een eerste aanzet van noodzakelijke informatie voor de POG.
  2. In de basisversie van de VNAB vullen makelaars het POG-formulier aan met meer specifieke informatie over het product en/of de doelgroep.
  3. De leidende verzekeraar beoordeelt het van de makelaar ontvangen POG-formulier en de bijbehorende stukken, en vult de voor de verzekeraar bestemde kolom aan.

Tijdige afronding en herhalen POG

Producten kunnen alleen worden aangeboden als aan de POG-verplichting is voldaan. Op makelaars en verzekeraars rust de verplichting zorg te dragen voor het tijdig afronden van de POG, voordat het product op de markt wordt gebracht. 

Informatiedeling

Bij het uitvoeren van de POG kan er behoefte ontstaan aan aanvullende informatie of nader overleg over het aan te bieden product. In het belang van de eindklant hebben makelaars en verzekeraars een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen deze tijdig wordt gedeeld.

Beschikbaarheid en doorontwikkeling POG-formulier

Het POG-formulier Modelvoorwaarden én het POG-formulier Makelaar van de VNAB zullen van tijd tot tijd worden geëvalueerd en zo nodig worden aangepast. De meest recente versies zullen steeds hier terug te vinden zijn op de website van de VNAB. De Technische commissies wordt gevraagd steeds het meest recente POG-formulier te gebruiken.