Prolongatie 2022

Uitgangspunten en richtlijnen

Prolongatie 2022

Prolongatie 2022: uitgangspunten en richtlijnen

Evenals vorig jaar heeft de VNAB samen met Adfiz en het Verbond van Verzekeraars uitgangspunten en begeleidende richtlijnen opgesteld voor het prolongatieproces. Het initiatief van de drie organisaties is gericht op het verder verbeteren van de klanttevredenheid, de verzekerbaarheid te stimuleren en zeker ook om het operationele proces tussen verzekeraars en makelaars te verbeteren waardoor ook de druk op de organisaties en haar mensen beter beheersbaar is.

De uitgangspunten en richtlijnen zijn nadrukkelijk gericht op de het gezamenlijke proces en niet op de inhoud van de afspraken tussen marktpartijen. Risico’s verzekerbaar maken en houden is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van verzekeraar, makelaar en klant. De uitgangspunten dragen bij aan het tijdiger afsluiten van de te prolongeren polissen waardoor marktpartijen sneller zekerheid hebben en polissen kunnen worden opgemaakt.

Voorbereiding prolongatie 2022

Een aantal thema’s is belangrijk voor een effectieve prolongatie die resulteert in een voor alle partijen gezonde en daarmee toekomstbestendige portefeuille. Een korte samenvatting van de belangrijkste uitgangspunten en richtlijnen op een rij:

  • Communicatie: tijdigheid en een duidelijke planning om wederzijdse verwachtingen te managen. Een rode draad hierin is dat in het tweede en derde kwartaal al overleg is tussen makelaars en verzekeraars om op hoofdlijnen elkaar te informeren.
  • Prolongatievoorstel: uiterlijk in september volgen concrete voorstellen. Daar waar dit niet kan, bijvoorbeeld in afwachting van risico-informatie van de klant of afstemming met herverzekeraars, wordt dit zo snel mogelijk duidelijk gecommuniceerd. Geef als verzekeraar duidelijk aan in welke segmenten polissen niet worden opgezegd en aangepast.
  • Risico-informatie/preventiemaatregelen: beschikbaarheid van de juiste risico-informatie is belangrijk voor een soepel prolongatieproces. Makelaars hebben de verantwoordelijkheid om deze informatie tijdig te verzamelen. Verzekeraars geven tijdig duidelijkheid over de benodigde informatie. De haalbaarheid voor een klant voor wat betreft tijdsbestek en praktische mogelijkheden moet worden meegenomen.
  • Operationeel proces: polissen die zijn opgezegd door de verzekeraar en die zijn onderhandeld met makelaar en klant, worden door de makelaar kort nadat overeenstemming is bereikt, teruggekoppeld aan de verzekeraar voor spoedige verwerking in e-ABS. Mede ter voorkoming van een veelheid aan openstaande dossiers in december die het totaaloverzicht vertroebelen.
  • Beschikbaarheid/bereikbaarheid: om te voldoen aan de primaire doelstellingen van het opzetten van deze uitgangspunten, is het belangrijk dat makelaars en verzekeraars volop in gesprek blijven over de laatste risico’s die moeten worden gedekt.

Evaluatie prolongatieproces 2021

Alle partijen zijn realistisch aan de uitgangspunten en begeleidende richtlijnen begonnen en begrijpen dat hiermee niet alle problemen per direct worden opgelost. Mede daarom heeft de VNAB begin dit jaar onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de prolongatie van januari 2021. Met als doel de oorzaken van de problemen helder te analyseren en oplossingsrichtingen te vinden voor het verbeteren van de klanttevredenheid, verzekerbaarheid, samenwerking met klanten en onderlinge samenwerking tussen marktpartijen. In september staat de eindrapportage en een meerjarig plan van aanpak op de agenda van het VNAB bestuur. De VNAB is en blijft hierbij in overleg met Adfiz, het Verbond van Verzekeraars en NARIM.

Zoeken binnen VNAB