Nieuwe versie model Voorbeeldclausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kVA (Brand)

Nieuwe versie model Voorbeeldclausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kVA (Brand)

De technische commissie Brand en het Verbond van Verzekeraars bespraken de in 2020 geïntroduceerde clausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kVA en de werking hiervan.

De voorbeeldclausule is in de praktijk goed ontvangen. Bij de introductie van de clausule medio 2020 kon er nog niet van worden uitgegaan dat alle verzekerden zouden kunnen voldoen aan het bepaalde in artikel 2 lid c van de clausule. Ook op dit moment is dat nog niet het geval. Om die reden is besloten om de termijn waarbinnen verzekeraars in geval van schade geen beroep doen op de garantie zoals in artikel 2 lid c beschreven, te verlengen van 1 juli 2022 tot 1 januari 2023. Dit is een eenmalige en laatste verlenging. Vanaf 1 januari 2023 komt deze aanvullende bepaling bij art 2 lid c te vervallen in de voorbeeldclausule. 

Het Verbond en de VNAB zullen de voorbeeldclausule in 2022 uitgebreid evalueren. Voor de goede orde vermelden wij dat de voorbeeldclausule niet bindend is. Het dient slechts als voorbeeld waarvan door middel van wijzigingen, aanvullende bepalingen en/of clausules kan worden afgeweken. Het staat een ieder dus vrij om een aangepaste clausule dan wel andere clausule aan zijn klanten aan te bieden.

De modelclausule model Voorbeeldclausule Zonnepaneleninstallaties met een vermogen van meer dan 5kVA (Brand) zijn geplaatst op de website van de VNAB, inclusief een toelichting.
 

Zoeken binnen VNAB