Meer claims  tegen werkgevers door Long Covid

Petra Oskam (Kennedy Van der Laan) verwacht

Meer claims  tegen werkgevers door Long Covid

“Hoewel het verwachte aantal juridische geschillen tussen werknemers en werkgevers rondom Long Covid aanvankelijk uitbleef, nemen deze de laatste tijd in rap tempo toe, vooral in de zorg. Daarbij fungeert het mogelijke naderende dienstverband na twee ziektejaren geregeld als trigger”, zo is de praktijkervaring van Petra Oskam, inmiddels 17 jaar als V&A-advocaat en partner werkzaam bij Kennedy Van der Laan. Sinds april is zij samen met CEO Joost Linnemann en collega partner en -advocaat Chris Nekeman lid van het dagelijks bestuur. Ook pleit zij bij de politiek voor (meer) regulering voor belangenbehartigers op letselschadegebied om te voorkomen dat iedereen als personenschade-expert kan gaan optreden.

Petra heeft zich sinds 2008 gespecialiseerd in personenschade, vooral vanwege het menselijk aspect. “Je hebt hierbij niet alleen met mensen te maken, daarnaast vind ik het telkens weer een uitdaging om een rechtvaardige oplossing te vinden voor het slachtoffer met oog voor de belangen van de aansprakelijkgestelde - en dus betalende - partij. Bovendien is letsel een vakgebied dat mede door de jurisprudentie continu volop in ontwikkeling is.” Behalve met letseldossiers houden haar collega’s in de praktijkgroep Verzekeringen & Aansprakelijkheid zich ook bezig met materiële schadegeschillen, beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid en Wft-gerelateerde perikelen.

Actuele dossiers

Wat speelt er momenteel zoal in letselschadeland? Petra noemt het arrest van 28 juni 2022 over shockschade: de schadevergoeding voor de geestelijke schade die een slachtoffer oploopt als gevolg van een ongeval of andere heftige gebeurtenis. De Hoge Raad is daar actief mee en heeft recentelijk een eerder arrest verder uitgediept. Daarnaast is er volgens haar momenteel veel te doen over de te hanteren rekenrente bij langlopende zaken, mede naar aanleiding van een hieromtrent door de rechtbank uitgevaardigde richtlijn. Eén van de actuele trends waar zij nadrukkelijk aandacht voor vraagt, zijn de geschillen tussen werknemers en werkgevers met betrekking Long Covid. “We zien dat aantal de laatste tijd echt flink toenemen; alleen al bij ons kantoor gaat het om enkele meldingen per week en dat zijn er relatief gezien best veel. Het gaat vooral om medewerkers die hun werkgever aansprakelijk stellen voor het feit dat zij naar hun mening corona hebben opgelopen tijdens de uitoefening van hun werk en daar nog steeds zoveel hinder van ondervinden dat zij nog altijd niet kunnen werken. Zij dreigen nu ontslagen te worden en na twee jaar hun dienstverband kwijt te raken. Daarvoor krijgen zij een lagere WIA-uitkering in de plaats”, aldus Petra, die zegt te verwachten dat het aantal Long Covid-geschillen de komende tijd verder zal toenemen, met name door medewerkers werkzaam in de zorg. Zij plaatst overigens vraagtekens bij de haalbaarheid van de bewijslast van deze claims. “Het is buitengewoon lastig om exact vast te kunnen stellen waar en wanneer je corona hebt opgelopen. Was het inderdaad op de werkvloer of in de privésfeer: bij je gezin, familiebezoek, tijdens de (wintersport)vakantie, het boodschappen doen, sporten, concert of ander cultureel evenement? Anders dan bij bijvoorbeeld asbest en Chroom 6 is de link tussen werk en het oplopen van corona beduidend minder duidelijk aan te tonen. Al denk ik dat medewerkers die werken in ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingstehuizen mogelijk wel meer kans daartoe hebben dan mensen in andere beroepsgroepen. Zij hebben immers op hun werk een grotere kans in aanraking te komen met coronapatiënten.”

Werkgevers

Heeft een werkgever zich gehouden aan de door de overheid/RIVM gestelde eisen en voor zijn personeel voldoende veiligheidsmaatregelen in acht genomen om op de werkvloer de kans op corona te voorkomen? Dat is volgens Petra de cruciale vervolgvraag. ”Wat voor een werknemer geldt, gaat in feite ook op voor een werkgever. Ook voor een bedrijf is het achteraf lastig om een eventuele claim te kunnen weerleggen. Want heb je, ruim één jaar of twee jaar na dato, nog exact voor ogen welke preventieve maatregelen je destijds hebt genomen?” Bij Kennedy Van der Laan zagen ze bij de start van corona ‘de bui al hangen’. “We hebben tijdig meegedacht en meegewerkt met Stick aan het opstellen van een onderzoeksprotocol, een administratief hulmiddel voor schadebehandelaren om in kaart te brengen wanneer – in welke fase van de coronatijd - de aansprakelijkgestelde partij welke preventieve maatregelen heeft getroffen, zodat zij bij een eventuele claim beter beslagen ten ijs konden komen om deze te kunnen weerleggen. Achteraf blijkt dit een handig hulpmiddel.”

Het ongereguleerde circuit

Een ander aandachtspunt vormt ‘het ongereguleerde circuit’. “Wie ernstig letsel oploopt, heeft behoefte aan begeleiding bij zijn of haar herstel, ook financieel. Een deskundige die de weg weet in letselland en helpt weer zo snel mogelijk terug te keren naar de situatie van voor het ongeval. Het stoort en verbaast me dat anno 2022 nog steeds iedereen zonder enige kennis van zaken kan opereren als belangenbehartiger van letselslachtoffers en zo misbruik kan maken van de wettelijke regeling van vergoeding van buitengerechtelijke kosten en (veel) geld kan verdienen over de rug van slachtoffers.” Weliswaar worden er volgens haar vanuit de markt – LSA, NIVRE, Letselschaderaad en NLE - goede initiatieven genomen, zoals kwaliteits- en gedragseisen en een keurmerk om het kaf van het koren te scheiden. “Maar dat neemt helaas niet weg dat nog altijd zich belangenbehartiger noemende personen zonder enige kennis en kunde slachtoffers bijstaan en daarbij hun eigen (financieel) belang boven dat van het slachtoffer stellen. Bijvoorbeeld door de vaak van niets wetende slachtoffers een no cure no pay aanpak voor te stellen in zaken waarbij de aansprakelijkheid bij voorbaat al vaststaat om zo meer fee op te strijken waardoor het slachtoffer in feite te weinig krijgt.”

"Meer regulering voor belangenbehartigers op letselschadegebied is absoluut wenselijk"

"Wie ernstig letsel oploopt, heeft behoefte aan begeleiding bij zijn of haar herstel, ook financieel"

Politiek 

Wat is boodschap aan de markt en politiek? “Er moet meer regulering komen voor belangenbehartigers op letselgebied. Vanuit de LSA hebben we ons hier al geruime tijd sterk voor gemaakt en ook bij Tweede Kamerleden en ministeries de problematiek aanhangig gemaakt om deze op de politieke agenda te krijgen. Verzekeraars willen hieromtrent eveneens een vuist maken, bijvoorbeeld door bepaalde belangenbehartigers uit te sluiten van letseldossiers. Dat is juridisch gezien echter buitengewoon lastig, ook vanwege een uitspraak van de Hoge Raad in een zaak tegen Achmea die voor materiële schades uitsluitend NIVREexperts wilde inschakelen. Een oplossing moet dan ook vanuit de wetgeving komen en derhalve ligt de bal bij de politiek.”

Zoeken binnen VNAB