Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Onze markt

In de (groot)zakelijke verzekeringsmarkt, ook wel coassurantiemarkt genoemd, worden doorgaans zeer complexe of (financieel) omvangrijke risico’s verzekerd. Zo omvangrijk dat de risico’s te groot zijn om door één verzekeraar te worden gedragen. Daarom treden op één polis meerdere verzekeraars als risicodrager op. Men spreekt daarom van ‘coassurantie’. Iedere verzekeraar tekent voor een bepaald percentage op de polis en draagt bij een eventuele schade ook met hetzelfde percentage bij aan de schadevergoeding aan gedupeerde(n).

Verzekerden

Verzekerden zijn veelal bedrijven, (semi)overheidsinstanties en andere organisaties en instellingen die hun financiële en andere bedrijfsmatige risico’s zoveel mogelijk willen beperken. Dat doen ze o.a. door middel van verzekeringen.

(Assurantie)makelaars

Het is de taak van de (assurantie)makelaar om verzekerden te adviseren bij hun activiteiten op het gebied van risicomanagement en, als onderdeel daarvan, bemiddelen bij de totstandkoming van een maatwerkpakket aan verzekeringen. In het begin van het beurswezen was het de goederenmakelaar, de effectenmakelaar of de groothandelaar die in een onafhankelijke rol de verzekerden adviseerde. In de loop van de tijd hebben deze functies zich verzelfstandigd en heeft de assurantiemakelaar zich ontwikkeld tot zijn huidige onafhankelijke rol. De assurantiemakelaar is het aanspreekpunt voor de verzekerden. Hij adviseert hen op het gebied van risicomanagement en bemiddelt bij de totstandkoming van een verzekeringspakket op maat. In geval van schade of andere problemen staat de assurantiemakelaar zijn klanten met raad en daad terzijde.

Verzekeraars

Verzekeraars treden op als risicodragers voor de te verzekeren risico’s. Vanwege de omvang en complexiteit van de risico's treden in de coassurantiemarkt doorgaans per polis meerdere verzekeraars als risicodrager op.

Assuradeuren en verzekeraars

Met ‘assuradeur’ kunnen zowel de verzekeringsmaatschappijen als de gevolmachtigd agenten worden aangeduid. Daarbij wordt het (oorspronkelijke) onderscheid gemaakt tussen de verzekeringsmaatschappijen - de uiteindelijke risicodragers - en de assuradeuren/de gevolmachtigd agenten - zij accepteren risico’s voor rekening van verzekeringsmaatschappijen. Zowel verzekeraars als assuradeuren beoordelen en analyseren het ter verzekering aangeboden risico. Ze stellen hiervoor in overleg met de assurantiemakelaars de verzekeringscondities op (welke risico’s zijn gedekt op de polis) en bepalen de te betalen premie na een onderhandelingsproces met de assurantiemakelaar.
Leden en partners
Geschiedenis van de marktDe Nederlandse coassurantiemarkt, waar groot zakelijke schaderisico’s worden verzekerd, heeft een rijke geschiedenis. Deze geschiedenis gaat terug tot en met de 16e eeuw.