Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Geschiedenis van de markt

De Nederlandse coassurantiemarkt, waar groot zakelijkeschaderisico’s worden verzekerd, heeft een rijke geschiedeniswelke teruggaat tot en met de 16e eeuw. In de loop van de eeuwen heeft deze zakelijke verzekeringsmarkt zich ontwikkeld tot de markt zoals we die nu kennen. De Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs (VNAB) speelt, als belangenbehartiger van dezakelijke verzekeringsmarkt, een centrale rol in de markt van vandaag.

Opkomst van de verzekeringsmarkt

De eerste Amsterdamse zeeverzekering werdwaarschijnlijk medio zestiende eeuw afgesloten,tussen een koopman die zijn kostbare warenuit de Levant verzekerde, via bemiddeling vaneen makelaar, bij een assuradeur die bereid washet risico op zich te nemen. Het verzekerenis niet in Amsterdam ontstaan, maar, net alsandere commerciële innovaties, in de Italiaansestadsstaten. Waarschijnlijk aan het eind van dedertiende, begin van de veertiende eeuw. Deeerste verzekeringen werden vermoedelijk inGenua, Pisa of Livorno gesloten. Het duurde nietlang of de kennis over deze financiële noviteitverspreidde zich, samen met de schepen dievreemde havens aandeden en goederen die vande ene plaats naar de andere werden vervoerd.

In de laatste decennia van de zestiende eeuwmoet de Amsterdamse zeeverzekeringsmarkteen zeer sterke groei hebben doorgemaakt.Absolute cijfers ontbreken helaas. Toch kunnenwe wel iets zeggen over het ontstaan en de eersteontwikkeling van deze bedrijfstak. Zo warenhet waarschijnlijk vooral kooplieden die zakendeden op de routes naar de Levant die als eersteexperimenteerden met het verzekeren van hunladingen. Niet alleen omdat de route naar de Levant relatief gevaarlijk was vanwege kapers enpiraten, maar ook omdat het op deze routes omzogenaamde high-end goederen ging: ladingenmet een relatief grote winstmarge waardoorde extra kosten van de verzekeringspremieacceptabel waren. Het duurde echter niet langvoordat ook bulkgoederen, zoals granen, werdenverzekerd, evenals schepen en scheepspartenen zelfs uitrustingen (van bijvoorbeeldvissersboten). Zo heeft de oudst bekendeNederlandse verzekering uit 1592 betrekkingop een lading granen die werd vervoerd vanZeeland naar Genua of Livorno.

Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarkt

Hoe is de VNAB ontstaan en wat is de precieze ontwikkeling van de coassurantiemarkt? De antwoorden op deze vragen staan in het door de VNAB uitgegeven boek 'Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarkt'. De VNAB vindt het belangrijk om haar geschiedenis en die van de markt op wetenschappelijk niveau te documenteren. Wij zien dit boek als een belangrijke basis waarop de toekomst van de markt gebouwd kan worden.

Rotterdamse assurantiebeurs

Het ontstaan van de eerste Nederlandse assurantiebeurs.

Amsterdamse assurantiebeurs

Het ontstaan van de Amsterdamse assurantiebeurs

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Het ontstaan van de coöperatieve vereniging.

VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

Het ontstaan van het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt.