Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Geschiedenis van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

De Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A. (VNAB) bestaat sinds 1986 in haar huidige vorm. Daarvoor bestonden er echter ook al tal van organisaties die op één of andere manier met de assurantiebeurzen en coassurantie te maken hadden. 

Centrale gegevensverwerking

Doordat de communicatie en gegevensuitwisseling tussen de verschillende marktpartijen niet goed aansloot, kostte het afsluiten van verzekeringen en de afhandeling van schades veel tijd en energie. In de jaren zestig ontstonden daarom initiatieven om dit te stroomlijnen. Dit leidde in 1964 in Rotterdam tot de oprichting van de Assurantie Boekings Centrale (ABC). De ABC verwerkte als boekingskantoor de premie- en schadeboekingen tussen assuradeuren (gevolmachtigd agenten) en de door hen vertegenwoordigde maatschappijen. In aanvang ging het hier alleen om transportverzekeringen.

In 1966 werd in Amsterdam het Beurs Boekings Bureau (BBB) opgericht. Dit bureau kende een ander boekingstraject dan het Rotterdamse boekingskantoor; hier werden namelijk de boekingen verwerkt tussen de makelaars en de assuradeuren en verder naar de maatschappijen. In eerste instantie werden alleen brandpolissen geboekt.

Oprichting van de VNAB

Een ander aspect van de toenemendesamenwerking was de oprichting van de VNABin 1972. De VNAB had tot doel zich in te zettenvoor een zo goed mogelijk functioneren vande twee assurantiebeurzen. Dit wilde menbereiken door afspraken over uniformiteit vanprocedures en begrippen te maken alsook regelsop te stellen die de rechten en plichten tussenmakelaars en verzekeraars zouden bepalen.

Een zorg die binnen VNAB-kringen werdgeuit was de overlevingskans van twee apartebeurzen. Begin 1979 werd een commissieingesteld (Commissie van drie) die zich overdit vraagstuk zou buigen. Al snel concludeerdedeze commissie dat de bestaande beurzen beter kondenworden samengevoegd. De keuze voor devestigingsplaats van de nieuwe beurs bleekechter een lastig probleem.

Centraal Bureau Coassurantie

De VNAB trok lessen uit het mislukken vande poging één nationale beurs op te richten. Inplaats van zich op één onderwerp te richten, werd een plan gemaakt om diverse structureleproblemen van de coassurantiemarkt aan tepakken. Hetsamenvoegen van de twee boekingsbureaus leek een logische stap. In 1983 gingen de tweebureaus daarom samen verder als het Centraal BureauCoassurantie (CBC). Dit betekende dat het heleNederlandse coassurantie systeem voortaancentraal en volgens uniforme regels werduitgevoerd. Daarnaast werden in ditzelfdejaar de in Nederland werkzame verzekeraarsen gevolmachtigden ondergebracht in de Organisatie van Coassurantie Assuradeuren (OCA) om nieuwe regels en gedragslijnen vastte stellen.

Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Gezamenlijk ontwikkelden VNAB, CBC en OCA ook twee nieuwe geautomatiseerdesystemen: MICA en EXTRACA. Deachterliggende gedachte was dat de verzekeraarsmet moderne administratieve systemen enuniforme gedragsregels makelaars goedefaciliteiten konden aanbieden. Gedragsregels voor de marktpartijen opstellen, bleek echter moeilijk te realiseren. Debesturen van de OCA, de VNAB en het CBCbesloten daarom hun organisaties per 1 januari 1986samen te voegen tot een nieuwe slagvaardigeorganisatie die de coassurantiemarkt beterzou moeten laten functioneren en de kostenvan het coassurantieproces laag zou houden.

Met als resultaat de Coöperatieve Vereniging NederlandseAssurantie Beurs die tot doel had:

  • het voorzien in destoffelijke behoeften van haar leden op hetgebied van de coassurantie in het algemeen ende verwerking van de gegevens in het bijzonder;
  • het zo efficiënt mogelijk functioneren vande coassurantiemarkt.

Ook zette men in op het verbinden van de verzekeraars- en de makelaarssecties met de betreffende secties van de Nederlandse Vereniging van Assurantiebezorgers (NVA) en het Verbond van Verzekeraars (VVV).

Elektronisch Assurantie Beurssysteem

Voor de administratieve verwerking werd in 1991 het nieuwe Beurs Clearing Systeem (BCS) ingevoerd, wat een nieuwe stap betekende naar efficiencyverbetering. Dit systeem werd in 2000 overgedragen aan ABZ.

In de loop van 2003 werd door de VNAB met het elektronisch assurantie beurssysteem (e-ABS) de virtuele assurantiebeurs ingevoerd. Met de ontwikkeling van dit gedigitaliseerde systeem voor de coassurantiemarkt had Nederland een wereldprimeur. Nadat eerder e-ABS voor Claims operationeel werd, volgden ook de modules Placement (2010) en Clearing (2011).

Om financieel-economische redenen werd in 2004 rationeel, maar met pijn in het hart, besloten beide beursvloeren te sluiten. Zo kwam na ruim 400 jaar een einde aan de fysieke assurantiebeurzen in Nederland.

Professionalisering VNAB

De veranderende marktontwikkelingen hebben ook impact gehad op de VNAB. De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs is in de periode vanaf 2005 ontwikkeld van een dienende naar een meer en meer professionele en initiërende belangenorganisatie. In deze periode zijn het Bestuur en de bureauorganisatie verder geprofessionaliseerd en zijn de ondersteunende activiteiten van de VNAB geïntensiveerd. Om in te blijven spelen op de behoeftes van onze leden, zijn er verschillende commissies opgericht. Deze commissies bestaan uit leden van de VNAB en leveren essentiële input vanuit de markt.

Opening VNAB kennis- en ontmoetingscentrum

Vanaf 2013 is de professionalisering van de VNAB in een stroomversnelling geraakt en is de huidige strategie vormgegeven. Voortvloeiend uit deze vernieuwde strategie heeft de VNAB in 2014 de ambitie uitgesproken om, naast e-ABS, ook een "assurantiebeurs nieuwe stijl" terug te zetten in de stad Rotterdam.

Op woensdag 13 april 2016 opende wethouder Adriaan Visser officieel het VNAB kennis- en ontmoetingscentrum aan de Boompjes in Rotterdam. Het middelpunt van de zakelijke verzekeringsmarkt waar professionals elkaar in een nieuwe tijdsgeest kunnen ontmoeten, samenwerken en kennisdelen.
Wie zijn wij?
Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarktHoe is de VNAB ontstaan en wat is de precieze ontwikkeling van de coassurantiemarkt? De antwoorden op deze vragen staan in het door de VNAB uitgegeven boek 'Zekere zaken: mijlpalen uit de geschiedenis van de coassurantiemarkt'.