Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Product Approval and Review Process (PARP)

Vanuit de gedachte ‘klantbelang centraal’ heeft de toezichthouder het begrip ‘PARP’ in het leven geroepen. Uitgangspunt van PARP is dat de financiële onderneming middels het productontwikkelingsproces op evenwichtige wijze rekening dient te houden met de belangen van de consument, cliënt of de begunstigde van het financiële product.

Het PARP proces biedt enerzijds een toetskader voor processen:
  • Duidelijk neergelegde verantwoordelijkheden
  • Stimuleren van zelfkritisch vermogen
  • Goed afgebakende doelgroep bepaling
  • Uitgebreide scenario-analyses en productvergelijking
  • Goede aansluiting op relevante andere processen in de keten van het product
  • Zorgen voor een tijdige evaluatie van producten
Anderzijds biedt het een toetskader voor producten (KNVB-criteria):
  • Kosten efficiëntie: biedt het product waar voor zijn geld?
  • Nut: geeft het product invulling aan een gefundeerder behoefte van de doelgroep?
  • Veilig: Doet het product wat het belooft in verschillende omstandigheden en is de uitkomst dan acceptabel voor de doelgroep
  • Begrijpelijk: kan de doelgroep de werking van het product beoordelen op basis van de informatie die zij van de aanbieder ontvangt?

Voor wie geldt PARP?

Op grond van artikel 32 BGfo in samenhang met artikel 4:14 en 4:15 Wft geldt PARP voor zowel makelaars als verzekeraars. Zowel AFM als DNB zal dus toezicht houden op een adequate interne PARP-procedure. Aanvullend moet vermeld worden dat artikel 32 BGfo in samenhang met artikel 4:14 en 4:15 Wft niet voorziet in uitzondering van toepasbaarheid voor grote risico’s. Producten aangaande grote risico’s zullen dus ook een PARP-procedure moeten ondergaan.*

PARP-verantwoordelijkheid en coassurantie

Hoe dienen we om te gaan met PARP binnen de co-assurantiemarkt? Uitgangspunt is dat de gestandaardiseerde aspecten/voorwaarden van een verzekeringsproduct aan PARP onderworpen moeten worden. Omdat standaardvoorwaarden in de praktijk aangepast worden, is elke partij verantwoordelijk voor het ‘PARP proof’ maken van zijn eigen stukje/zijn eigen aanpassingen. De makelaar voert het PARP-proces voor zijn eigen voorwaarden uit, waarna de verzekeraar zijn aanpassingen vervolgens aan het PARP-proces onderwerpt. Als de verzekeraar zelf geen aanpassingen doorvoert, mag hij in principe vertrouwen op het PARP-proces van de makelaar. De verzekeraar moet zich er echter wel van vergewissen dat de makelaar een deugdelijke PARP heeft uitgevoerd. Mocht een verzekeraar twijfels hebben over het PARP-proces van de makelaar, dan dient de verzekeraar zijn PARP uitgebreider uit te voeren. De hoofdverantwoordelijkheid voor een deugdelijk product ligt bij de makelaar.

Doelgroep

Het PARP-en van elke afzonderlijke co-assurantiepolis wordt ook door AFM gezien als vergaand. Wel is het van belang dat waar men een doelgroep kan onderscheiden, het doelgroep-criterium meegenomen wordt in de PARP. De diepgang van de procedure dient afgestemd te worden op de kennis die aan de doelgroep toegekend kan worden. Dit heeft nauw verband met de wettelijke zorgplicht van de makelaar. 


* sinds 1 oktober 2018 is er in artikel 32 lid 8 BGfo een uitzondering voor grote risico's.