Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Insurance Block Exemption Regulation (IBER)

De IBER is een stuk wetgeving van de Europese Commissie dat bepaalde samenwerkingsvormen binnen de verzekeringswereld uitstelt van mededingingsrechtelijke regels. De IBER bestaat nu uit twee aspecten: het delen van informatie en pools. De Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschade (NHT) valt bijvoorbeeld onder IBER.

Bijeenkomst met belanghebbenden, Brussel26 april 2016

Op 26 april 2016 heeft de EC in Brussel een bijeenkomst voor belanghebbenden georganiseerd. De VNAB was hier ook bij aanwezig. Tijdens deze bijeenkomst heeft de EC, bij monde van o.a. Cecilio Madero Villarejo (DG Competition, Deputy Director-General Antitrust) en Joaquín Fernández Martín (DG Competition, Head of Unit Antitrust: Financial Services) het IBER Rapport gepresenteerd. Hierna kregen belanghebbenden in de zaal de gelegenheid op het rapport te reageren.

De bijeenkomst kan worden gezien als een volgende stap in het proces van het opnieuw bekijken van het functioneren van de IBER. Aanvullend heeft de EC twee studies uitgezet over kwesties die belanghebbenden in de consultatieperiode hebben opgebracht.
((i) supply-side substitutability in insurance (asset switching between different insurance products of relevance for pools) and
(ii) different forms of co-(re)insurance available on the market and their impact on competition.)

Deze twee studies zullen in de zomer van 2016 worden afgerond. De resultaten van deze studies zullen samen met de reacties van belanghebbende op het rapport aan een alomvattend overzicht van de markt bijdragen. Op basis hiervan zal de EC begin 2017 haar definitieve aanbevelingen over de toekomst van de IBER doen.

Update: de IBER is per 31 maart 2017 komen te vervallen

De EC heeft uit een door haar uitgevoerd impact assessment geconcludeerd dat onvoldoende reden zou zijn de IBER te verlengen. Daarbij past wel een geruststelling: de praktijk verandert niet!

Het niet-verlengen van de IBER betekent niet dat de nu nog vrijgestelde vormen van samenwerking verboden zouden zijn, aldus de Europese Commissie. De EC is van mening dat de horizontale richtsnoeren (richtsnoeren inzake de toepasselijkheid van artikel 101 VWEU op horizontale samenwerkingsovereenkomsten) de activiteiten op de assurantiemarkt, gebruikmakend van de vrijstellingen overeenkomstig artikel 101, lid 3, TFEU, dekken. In plaats van de activiteiten op de assurantiemarkt aan de IBER te toetsen, moeten ze vanaf heden aan de horizontale richtsnoeren worden getoetst. Het Protocol Intermediaire Pools kan hiervoor als leidraad dienen. Dit protocol blijft onverminderd van toepassing. Door het vervallen van de IBER is het protocol wel op een aantal punten aangepast. Het protocol treft u hieronder, onder het kopje 'documentatie', aan.

De Europese Commissie zal de ontwikkelingen in de markt door het vervallen van de IBER monitoren. Als het vervallen van de IBER alsnog tot rechtsonzekerheid leidt, zal zij zich nader over de noodzaak van verdere richtsnoeren buigen. Uiteraard monitort de VNAB zelf ook de eventuele gevolgen in de markt.