Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Sanctiewetprotocol

Met het Sanctiewetprotocol wil de VNAB tot een basistaakverdeling komen tussen verzekeraars en makelaars voor het uitvoeren van het cliëntenonderzoek (CDD-controles), uitbetaling aan derden en het risico onderzoek (TDD-controles) omtrent:

  • De verzekeringnemer
  • De (met naam genoemde) verzekerden
  • De ultimate beneficial owner (UBO)
  • Uitkeringsgerechtigde(n)

Deze gegevens worden door het Sanctiepl@tform tegen de sanctielijst gecontroleerd.

Het protocol is van toepassing op de VNAB-leden en de polissen en claims welke middels de e-ABS applicatie worden geadministreerd. Zij conformeren zich aan de hieronder beschreven taakverdeling als basistaakverdeling voor het doen van de CCD- en TDD-checks. Alle VNAB-leden kunnen gebruik maken van het Sanctiepl@tform. Marktpartijen kunnen eventueel in onderling overleg aanvullende controles uitvoeren op de in het protocol omschreven acties.

Of een partij een risico vormt, zal o.a. afhangen van:

  1. Vestigingsplaats van de verzekernemer/verzekerde
  2. Nationaliteit en adres van degene die de verzekering aanvraagt
  3. Nationaliteit en adres van de directie en eventuele andere betrokkenen zoals advocaten en bemiddelaars.

Mocht de vestigingsplaats of nationaliteit linken aan een gesanctioneerd land, brengt dit een verhoogd risico met zich mee. De VNAB benadrukt dat een ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft voor het naleven van wettelijke verplichtingen.

Alle overige documentatie is hier te vinden. 
Support Sanctiepl@tform+31 (0)10 253 20 05sanctie@vnab.nl
Help.VNAB.nl
Sanctiepl@tform