Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs

De Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs B.A. (VNAB) bestaat sinds 1986 in haar huidige vorm. Daarvoor bestonden er tal van organisaties die op een of andere manier met de Assurantiebeurzen en coassurantie te maken hadden.

Centrale gegevensverwerking

Het begon met het centraal verwerken van polissen die in coassurantie werden gesloten. In 1964 werd in Rotterdam de Assurantie Boekings Centrale (ABC) opgericht. De ABC verwerkte als boekingskantoor de premie- en schadeboekingen tussen assuradeuren (gevolmachtigd agenten) en de door hen vertegenwoordigde maatschappijen. In aanvang ging het hier alleen om transportverzekeringen.

In 1966 werd in Amsterdam het Beurs Boekings Bureau (BBB) opgericht. Dit bureau kende een ander boekingstraject dan het Rotterdamse boekingskantoor; hier werden namelijk de boekingen verwerkt tussen de makelaars en de assuradeuren en verder naar maatschappijen. In eerste instantie werden alleen brandpolissen geboekt.

In de loop der jaren ontstond een samenwerking tussen de beide kantoren, waarbij de twee boekingssystemen elkaar aanvulden. Het resultaat hiervan was dat het hele traject, makelaar - assuradeur - maatschappij, administratief werd verwerkt voor zowel brand als transport.De administratieve verwerking die nu binnen de huidige VNAB plaatsvindt betreft de premie- en schadeboekingen tussen makelaars en verzekeraars. Daarbij wordt onder verzekeraars zowel verzekeringsmaatschappijen als gevolmachtigd agenten verstaan.

Verbetering administratieve processen en profilering VNAB

Ondertussen werd in 1972 door makelaars en verzekeraars de Vereniging Nederlandse Assurantiebeurs (VNAB) opgericht met als doel het coassurantieverkeer aan de assurantiebeurzen in Amsterdam en Rotterdam te bevorderen. Dit doel wilden zij bereiken door:

  1. De coassurantiemarkt meer te profileren
  2. Het administratieve proces te verbeteren

Gezien de tegenstrijdige belangen van makelaars en verzekeraars verliep de ontwikkeling van deze organisatie niet zoals gedacht en werden geen concrete zaken uitgewerkt. Zo ontstond in 1983 de OCA, onder wiens vlag een aantal regels van algemene aard, maar vooral van administratief-organisatorische aard werd geformuleerd.

In datzelfde jaar fuseerden het Amsterdamse en Rotterdamse boekingskantoor en werd de administratieve verwerking in één administratief systeem samengevoegd. De nieuwe organisatie droeg de naam Centraal Bureau Coassurantie (CBC).

Twee partijen ‘maken’ de coassurantiemarkt

Inmiddels werd toch duidelijk dat de coassurantiemarkt door twee partijen 'gemaakt' moet worden. Een samenwerkingsverband tussen makelaars en verzekeraars werd als noodzakelijk ervaren om een sterke markt neer te zetten. In 1986 werd dit unieke samenwerkingsverband tussen makelaars en verzekeraars weer nieuw leven ingeblazen. De drie op dat moment bestaande organisaties, te weten VNAB, OCA en CBC, werden samengevoegd tot één organisatie. Dus zowel de administratieve clearing van de polis boekingen, als alle andere gezamenlijke belangen aangaande de coassurantiemarkt werden voortaan vanuit één nieuwe vereniging - de VNAB - geïnitieerd.Voor de administratieve verwerking werd in 1991 een nieuw systeem ingevoerd het zogenaamde Beurs Clearing Systeem (BCS), wat een nieuwe stap betekende naar efficiencyverbetering. In 2000 werd het BSC overgedragen aan ABZ. In de loop van het jaar 2003 werd door de VNAB met het e-ABS de virtuele assurantiebeurs ingevoerd.

Nieuwe tijden

Het aantal transacties liep door tal van ontwikkelingen terug en daardoor ook het beursbezoek, zowel in Amsterdam als in Rotterdam. Geleidelijk aan veranderde beide assurantiebeurzen van een marktplaats meer en meer tot plek waar vooral de administratieve afwikkeling plaatsvond. Om financieel-economische redenen werd uiteindelijk in 2004 rationeel, maar met pijn in het hart, besloten beide beursvloeren te sluiten. Zo kwam na ruim 400 jaar een einde aan de fysieke assurantiebeurzen in Nederland. Langzaam ontwikkelde zich een digitaal, virtueel systeem; het elektronische assurantie beurssysteem (e-ABS). Nadat eerder e-ABS voor Claims operationeel werd, volgden ook de modules Placement (2010) en Clearing (2011).

Professionalisering VNAB

De veranderende marktontwikkelingen hebben ook impact gehad op de VNAB. De Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs is in de periode vanaf 2005 ontwikkeld van een dienende naar een meer professionele en initiërende belangenorganisatie. In deze periode zijn het bestuur en de bureauorganisatie verder geprofessionaliseerd en zijn de ondersteunende activiteiten van de VNAB geïntensiveerd. Om in te blijven spelen op de behoeftes van onze leden, zijn er verschillende commissies opgericht. De commissies bestaan uit leden van de VNAB en leveren essentiële input vanuit de markt.

Vanaf 2013 is de professionalisering van de VNAB in een stroomversnelling geraakt. Er is een nieuwe strategie vormgegeven waarin drie pijlers zijn geformuleerd, namelijk:

1. Marktmeesterschap
2. Kennis
3. Ontmoeten en Verbinden 
Wie zijn we?
VNAB@2018Onze antwoorden op de nieuwe realiteit en onze ambities voor de toekomst.