Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Niet-Uitvoerend Bestuurder VNAB

Momenteel staat er een vacature open binnen het Bestuur van de VNAB. In verband met het vertrek van Onno Paymans is er per 1 juli 2019 een vacature binnen de zes Niet-Uitvoerende Bestuurders. Gezien de samenstelling van het Bestuur gaat de voorkeur uit naar een middelgrote Nederlandse makelaar. U kunt zich daarvoor melden bij de Uitvoerend Bestuurder van de vereniging: Wim Span (w.span@vnab.nl). Alle kandidaten worden voorgelegd aan het Bestuur, dat zich zal beraden over de meest geschikte kandidaat. 

Onderstaand vindt u het functieprofiel.

Doel functie

Het Bestuur vertegenwoordigt de vereniging en draagt de strategie van de VNAB uit, intern en extern. Het Bestuur bestaat uit één of meerdere Uitvoerende Bestuurders, en minimaal vijf Niet-uitvoerende Bestuurders. Niet-uitvoerende Bestuurders zijn belast met het algemeen bestuur van de VNAB en zijn verantwoordelijk voor het toezicht op het dagelijks bestuur en de algemene zaken van VNAB met inbegrip van het adviseren van de Uitvoerend Bestuurder(s). Het Bestuur is belast met de Bestuurstaak en de Toezichtstaak, gebaseerd op de statuten van de vereniging. Daarnaast is een bestuursreglement van kracht waarin een taakverdeling wordt bepaald. Het Bestuur toetst periodiek de beleidskoers namens de leden en houdt zich bezig met het toetsen van de gedragscode en protocollen. Het Bestuur is tevens verantwoordelijk voor input over relevante beleidszaken, zoals “marktmeesterschap” , “kennis” en “ ontmoeten en verbinden”.  

Plaats in de organisatie

Het Bestuur bestaat uit minimaal 6 en maximaal 10 leden, zo mogelijk evenredig verdeeld tussen makelaars en verzekeraars. Het Bestuur streeft tevens naar een evenredige vertegenwoordiging van grote en kleine leden. Het Bestuur zorgt als toezichthoudend orgaan en via inbreng in commissies voor draagvlak binnen de vereniging voor alle geledingen. Binnen het Bestuur worden de functies van secretaris en penningmeester vastgesteld.

Kennis en ervaring
Van dit bestuurslid wordt verwacht dat hij beschikt over kennis en ervaring die bijdraagt tot een evenwichtige samenstelling van het Bestuur en zorgt voor een adequate werking van het Bestuur. Hierbij wordt gedacht aan: 

 • Dagelijks actief op senior management niveau in de co-assurantiemarkt. 
 • Praktische kennis van de verzekeringsmarkt in het algemeen en de co-assurantiemarkt in het bijzonder. 
 • Goed netwerk binnen de branche en betrokkenheid bij Adfiz. 
 • Affiniteit en ervaring met beleidsmatige zaken. 
 • Kennis en ervaring met marketing, communicatie en exploitatie van het ontmoetingscentrum.

Achtergrond

Werkzaam bij een middelgrote Nederlandse makelaar die strategisch actief is in de coassurantiemarkt en een substantiële portefeuille heeft in dit segment. De vertegenwoordiging is gebaseerd op een uitgebreid mandaat waarmee zelfstandig beslissingen kunnen worden genomen (eindverantwoording). Van een Bestuurslid wordt professioneel gedrag verwacht. Tevens wordt verwacht dat hij bekend is met de VNAB, haar doelstellingen en haar leden. 

Vaardigheden

 • Onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van andere Bestuurders
 • Beschikken over helicopterview
 • Beleidsmatig kunnen denken
 • Diplomatiek
 • Communicatief vaardig
 • Kritisch
 • Enthousiast en gedreven

Taken

 • Inhoudelijk voorbereiden van vergaderingen (minimaal agenda voorbereiden, stukken lezen) 
 • Proactieve inbreng binnen het Bestuur en commissies 
 • Portefeuillehouder Marketing & Communicatie 
 • Portefeuillehouder exploitatie kennis- en ontmoetingscentrum

Tijdsbesteding

Een bestuurslid moet voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om zijn/haar taak als bestuurslid goed te kunnen vervullen. De voltijds equivalent score voor de functie van niet-uitvoerend bestuurslid bedraagt 0,06.

Resultaatgebieden

 • Toezien op nakoming van gemaakte (beldeids)afspraken
 • Efficiënt toezicht houden op de taakuitoefening door de bestuurders
 • Een heldere, vaste beleidskoers, transparant ter controle door de Algemene Ledenvergadering
 • Draagvlak voor de beleidskoers onder de leden
 • Relevante inbreng in commissies in het algemeen, specifiek in voor de portefeuille relevante commissies
Meer informatie

Wim Span

0102532001

https://nl.linkedin.com/pub/wim-span/4/221/52b/nl