Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Leden Geschillencommissie VNAB

Doel functie

De Geschillencommissie neemt kennis van geschillen tussen leden en/of partners van de VNAB onderling en tussen (aspirant-)leden en de VNAB.

Plaats in de organisatie

De Geschillencommissie bestaat uit vijf personen, waarvan vier personen werkzaam zijn in het bedrijf van een VNAB-lid en de voorzitter onafhankelijk is, d.w.z. niet werkzaam in het bedrijf van een VNAB-lid. Gestreefd wordt naar een evenwichtige verdeling over makelaars en verzekeraars. De leden worden benoemd door de Algemene Vergadering op voordracht van het Bestuur. De voorzitter wordt in functie benoemd. Een ambtelijk secretaris van buiten de VNAB biedt secretariële ondersteuning. De leden worden benoemd voor een periode van drie jaar. Een aftredend lid is daarna opnieuw benoembaar voor maximaal drie termijnen van drie jaar. 

Kennis en ervaring

De leden van de Geschillencommissie worden benoemd op basis van specifieke deskundigheid en ervaring op het terrein van de werking en de gangbare procedures en processen binnen de schadeverzekeringsmarkt.

Achtergrond

Op dit moment dienen zowel een vacature aan makelaars- als aan verzekeraarszijde vervuld te worden. De geschikte kandidaten zijn werkzaam bij een Nederlandse makelaar en een Nederlandse verzekeraar die strategisch actief is in de coassurantiemarkt en die een substantiële portefeuille heeft in dit segment. Tevens wordt verwacht dat hij/zij bekend is met de VNAB, haar doelstellingen en haar leden.

Vaardigheden

  • Onafhankelijk en kritisch kunnen opereren ten opzichte van de VNAB en haar leden
  • Beschikken over helicopterview
  • Diplomatie
  • Communicatief vaardig
  • Kritisch
  • Enthousiast en gedreven

Taken

Indien een geschil aan de Geschillencommissie wordt voorgelegd, stelt de voorzitter voor de behandeling daarvan een team samen van minimaal drie personen, waaronder de voorzitter zelf. Samenstelling vindt plaats op basis van competentie, beschikbaarheid en bewaken van onpartijdigheid. Voor de volledige procedure bij geschillen wordt verwezen naar het Huishoudelijke Reglement, artikel 3.

Tijdsbelasting

Een commissielid moet ten tijde van een geschil voldoende tijd beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om zijn/haar taak als lid van de Geschillencommissie goed te kunnen vervullen. Eigen aan de structuur en de onderlinge verhoudingen van de VNAB is evenwel dat geschillen (ook onderling) zoveel mogelijk in gezamenlijk overleg opgelost worden. De tijdsbelasting is daarmee – in ieder geval in de afgelopen jaren – zeer gering geweest.

Resultaatgebieden

Heldere besluitvorming omtrent geschillen.

Meer informatie

Wim Span

+31 (0)10 253 20 01