Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Wijziging verzekeringsrecht UK in 2016

Hierbij informeren wij u over een aantal hervormingen die in de loop van 2016 doorgevoerd zullen worden in het verzekeringsrecht in het Verenigd Koninkrijk (UK) en het mogelijke effect daarvan op onze markt.

Aanleiding hervormingen

In 2006 is een project gestart om het verzekeringsrecht in de UK te hervormen. Het verzekeringsrecht in de UK is nog gebaseerd op principes uit de 18e en 19e eeuw die zijn vastgelegd in de Marine Insurance Act die stamt uit 1906 (the 1906 Act). Een veranderende omgeving, veranderende risico’s en een veranderende markt gaven echter aanleiding om ook de wetgeving meer in lijn te brengen met de nieuwe realiteit.

Het onderzoek is in twee fases uitgevoerd; de eerste fase richtte zich op de consumer’s duty of disclosure en is in 2012 afgerond met het definitief worden van de Consumer Insurance (Disclosure and Representations) Act 2012. De tweede fase richtte zich op een viertal onderwerpen:

  • Business Disclosure; the duty on a business policyholder to give information to the insurer before taking out insurance (‘fair representation’);
  • Insurance warranties;
  • Insurer’s Remedies for Fraudulent Claims;
  • Damages for late payment of claims. 

Op 12 februari 2015 werd het wetsontwerp definitief na unaniem te zijn goedgekeurd in het Parlement. Met het effectief worden van deze Insurance Act 2015 zullen de voorgestelde wijzigingen vanuit het in 2014 opgestelde rapport Insurance Contract Law doorgevoerd worden op de onderwerpen: disclosure in business insurance, insurance warranties, en insurer’s remedies for fraudulent claims. De clausule damages for late payment of claims werd niet geschikt geacht voor deze speciale procedure en is niet meegenomen in de hervormingen. Wel worden in dit wetsontwerp directe acties van schadelijdende derden tegen verzekeraars vergemakkelijkt in geval van insolventie van verzekerden (Third Parties (Rights Against Insurers) Act 2010).

Inhoud hervormingen Engels verzekeringsrecht

De belangrijkste wijzigingen zijn als volgt samen te vatten:

Disclosure and misrepresentation
Het absolute karakter van (de gevolgen van) disclosure and misrepresentation wordt verzacht door het invoeren van het begrip ‘fair representation’. Verzekeringnemers hebben nog steeds de taak om verzekeraars van informatie te voorzien maar dat wat aan informatie benodigd is om tot een polis te komen wordt duidelijker omschreven. Bovendien hebben verzekeraars een actievere rol in het stellen van vragen aan de verzekeringnemer om de informatie te bemachtigen.

Warranties
Verzekeraars kunnen geen claims afwijzen wanneer het niet nakomen van een verplichting uit de polis geen enkel verband houdt met de geleden schade. Garanties (warranties) zoals ‘basis of contract’ worden afgeschaft.

Remedies for Fraudulent Claims
De rechtsmogelijkheden voor verzekeraars in geval van frauduleuze claims worden vergroot. Indien er ook maar een gedeelte van een claim frauduleus blijkt te zijn, zijn verzekeraars gerechtigd om de gehele claim af te wijzen.

Effect op de zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland

Het nieuwe recht kent veel kenmerken van het verzekeringsrecht zoals wij dat in Nederland per 1 januari 2006 hebben ingevoerd. Bijvoorbeeld als het gaat om het toepassen van proportionaliteits- en relativiteitsprincipes bij het niet nakomen van verplichtingen uit de polis.

Als gevolg van de hervormingen in het verzekeringsrecht in de UK zullen grote delen van de Marine Insurance Act 1906 veranderen. Deze wetgeving is destijds niet alleen van toepassing verklaard op maritieme verzekeringen omdat deze juist ook de common law zou belichamen. In de praktijk zijn dus veel van de principes uit de Marine Insurance Act 1906 ook van toepassing op niet- maritieme verzekeringen.

Het nieuwe verzekeringsrecht zal daardoor niet alleen gevolgen hebben voor de op Engels recht gebaseerde maritieme verzekeringspolissen, zoals Zeecasco, Scheepsaanbouw, Offshore/Energy, transportgoederenpolissen en de P&I club rules, maar ook op de op Engels recht gebaseerde polissen als AVB, Bestuurdersaansprakelijkheid, Beroepsaansprakelijkheid, Krediet en andere verzekeringen.

Belangrijkste wijzigingen

Ter informatie treft u een samenvatting van het rapport Insurance Contract Law van juli 2014 aan. Via deze link vindt u meer informatie met betrekking tot (de hervorming van) het verzekeringsrecht in de UK.

De VNAB heeft het voornemen om begin 2016 de belangrijkste wijzigingen toe te lichten op haar website aangezien de hervormingen ook impact hebben op de zakelijke verzekeringsmarkt in Nederland.

Wij raden u wel aan om reeds nu een analyse van uw verzekeringsportefeuille te maken waarop het bovenstaande effect zal kunnen hebben, opdat tijdig de gewenste aanpassingen in de polis(redactie) doorgevoerd kunnen worden.

Indien u nadere vragen heeft over dit onderwerp dan kunt u zich richten tot Wim Span, directeur van de VNAB.

Publicatie datum: 20 juli 2015
Meer nieuws