Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Vooraankondiging kostenverrekening Sanctiewet CDD/UBO-werkzaamheden

Zoals bekend is heeft de VNAB in samenwerking met haar leden belangrijke producten ontwikkeld om makelaars en verzekeraars te ondersteunen bij het voldoen aan de eisen van de Sanctiewet 1977. Zo is de rolverdeling tussen makelaar en verzekeraars vastgelegd in het Sanctiewetprotocol, en ondersteunt het VNAB Sanctiepl@tform zowel het Customer Due Diligence (CDD) deel als het Transaction Due Diligence (TDD) deel van de Sanctiewet.

Alhoewel de verzekeraar vanuit de toezichthouder DNB verantwoordelijk is voor het (doen) uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Sanctiewet, heeft de makelaar ook een eigen verantwoordelijkheid op dit gebied.

Zowel vanuit de optimale rol van makelaar richting zijn klanten als vanuit proces-efficiency in de keten vervult de makelaar een centrale rol bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de Sanctiewet.

Op dit moment zijn de Customer Due Diligence activiteiten inzichtelijk gemaakt, en kunnen de kosten van deze werkzaamheden worden begroot. In de eerste helft van 2017 zal vervolgens ook voldoende ervaring opgedaan worden met het Transaction Due Diligence deel van de Sanctiewet activiteiten waarna ook voor het TDD deel een kostenvergoeding geïntroduceerd zal worden.

Vanaf 1 januari 2017 kunnen makelaars voor e-ABS posten de kosten voor het uitvoeren van de CDD werkzaamheden doorberekenen aan de op de betreffende post betrokken verzekeraar(s).

Prijsafspraken afgestemd met ACM
Gezien de mogelijke mededingingsproblematiek heeft de VNAB een zogenaamde self assessment opgesteld waarmee in overleg is getreden met de ACM. De ACM heeft op basis hiervan geaccordeerd dat verzekeraars en makelaars voor de coassurantie met elkaar prijsafspraken maken voor het verrekenen van de kosten van de werkzaamheden in het kader van de Sanctiewet.

Rekenmodel en jaarlijkse externe toetsing
De Financiële Commissie van de VNAB heeft een rekenmodel voor het vaststellen van de kosten van de werkzaamheden voor het CDD deel van de Sanctiewet opgesteld, dit model is door het VNAB Bestuur bekrachtigd. Het rekenmodel bevat een aantal parameters die leiden tot een bedrag per polis per jaar als vergoeding voor de “CDD werkzaamheden”.

Het rekenmodel is als volgt opgebouwd:

 • De inkoopkosten voor UBO raadplegingen: deze staan vast (onderhandeld door de VNAB)
 • Percentage UBO’s dat in één keer volledig uit de database van de informatieleverancier(s) komt
 • Werkzaamheden voor het periodiek handmatig opvragen (de eerste opvraging bij de klant, een tweede opvraging indien nodig) van de UBO bij de klant indien de gegevens niet in de database van de informatieleverancier(s) aanwezig zijn, waarbij zowel de tijdsduur als het uurtarief ingevuld kunnen worden)
 • Vertaling van kosten per relatie naar kosten per polis (polis dichtheid en aantal relaties per polis).

Alle uitgangspunten zijn ingevuld voor zowel Nederlandse als buitenlandse UBO’s.

De vergoeding gaat uit van reële kosten. De input voor de parameters van het rekenmodel wordt jaarlijks vastgesteld door de VNAB met behulp van een extern, onafhankelijk bureau (accountant), op basis van gegevens van een 6-tal representatieve makelaars. Dit onderzoek levert jaarlijks voor het CDD deel de volgende informatie (als gemiddelde voor de in e-ABS geadministreerde polissen):

 1. Uurtarief voor het uitvoeren van de werkzaamheden
 2. Gemiddeld aantal minuten voor het bij de klant vergaren van UBO informatie
 3. Gemiddelde polis dichtheid
 4. Gemiddeld aantal relaties per polis
 5. Gemiddeld aantal betrokken verzekeraars op een polis (informatie uit e-ABS)

Resultaat is een bedrag per polis per jaar voor het uitvoeren van het CDD deel van de Sanctiewet werkzaamheden. De kosten worden bij het sluiten van de polis of bij de jaarlijkse prolongatie eenmalig verrekend.

Voor 2017 wordt begonnen met een inschatting van de hoogte van deze parameters, in de loop van 2017 wordt het externe onderzoek door de accountant uitgevoerd, eventuele afwijkingen worden eenmalig met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017 gecorrigeerd.

Op basis van een (afgerond) gemiddelde van 4 verzekeraars per polis (bron e-ABS MIS 2015) neemt de makelaar 20% van de kosten voor zijn rekening, de overige kosten (80%) worden gedragen door de op de post betrokken verzekeraars. Bij een 100% post betaalt de betrokken verzekeraar 80% van de kosten, zijn er 10 verzekeraars betrokken op de post, wordt per verzekeraar 8% van de kosten doorbelast. De doorbelasting naar verzekeraars is dus afhankelijk van het aantal verzekeraars die op de post betrokken zijn, en niet van het percentage dat de verzekeraar participeert.

Protocol Verrekening kosten werkzaamheden Sanctiewet
In december publiceert de VNAB het protocol “verrekening kosten werkzaamheden Sanctiewet”. Dit protocol beschrijft in detail:

 • Het rekenmodel en de gebruikte parameters
 • De verrekeningsmethodiek tussen makelaar en verzekeraar
 • De jaarlijkse externe toetsing

De manier waarop de boekingen in e-ABS Clearing kunnen worden verwerkt, volgt zo spoedig mogelijk daarna.

Vragen? Heeft u vragen over de kostenverrekening, het Sanctiewetprotocol en/of over het VNAB Sanctiepl@tform neem dan contact op met Wim Span (06 – 461 75 075) of Theo van Endhoven (06- 532 44 701).

Publicatie datum: 2 december 2016
Meer nieuws