Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB plannen permanent actueel

Sinds de invoering van de door de AFM gestelde eis dat klantmedewerkers “PA” moeten zijn, wordt binnen de branche door een aantal aanbieders ter ondersteuning tools aangeboden. Vanuit de VNAB is onder haar leden een enquête uitgezet, onder meer om te bezien in hoeverre er met deze tools gewerkt wordt, alsook om te bezien wie van de leden met welke aanbieder werkt.

De uitgezette enquête is inmiddels door nagenoeg de helft van de VNAB leden ingevuld. De resultaten zijn daardoor (nog) niet representatief, maar duidelijk is inmiddels wel dat een substantieel deel (38%) van de respondenten interesse heeft in/behoefte heeft aan een VNAB PA-tool en PA kennissessies. Deze (tussentijdse) deeluitkomst vormt voor de VNAB aanleiding tot nader onderzoek.

Het PA-zijn

Wanneer gekeken wordt naar de invulling die de AFM zelf aan de PA-eis stelt, valt op dat van een open norm sprake is. Een klantmedewerker, die klanten adviseert of informeert, moet vakbekwaam en op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen op zijn/haar vakgebied (en deze kunnen toepassen). De AFM verwacht daarbij dat financiële dienstverleners (op functieniveau, niet perse individueel) vastleggen hoe zij invulling geven aan permanente actuele vakbekwame dienstverlening.

Een ruimer kennisaanbod en onderzoek naar PA-tool

Wanneer tot uitgangspunt genomen wordt dat – zoals de AFM het zelf stelt – de kwaliteit (van de toepassing) belangrijker is dan de vorm, bestaat een grote vrijheid om invulling te geven aan de PA-eis. Het is vanuit die vrijheid dat de VNAB het initiatief heeft genomen om met ingang van begin 2016 ruimer in te zetten op de pijler Kennis & Kennisborging. Naast de al bestaande VNAB kennissessies, wordt in het kader van de PA-eis een aantal keer per maand inhoudelijke bijeenkomsten aangeboden, namelijk:

Lunch & Learn @ VNAB

De nadruk ligt op kennis(borging): vanuit een pool met goed ingevoerde sprekers wordt om de week een Lunch & Learn georganiseerd met als doel het delen van specifieke kennis. De nadruk ligt hierbij op de actualiteit. Geprobeerd wordt om zoveel mogelijk alle branches te bedienen.

VNAB kenniscafé

De nadruk ligt wat duidelijker op ontmoeten, maar dat aspect wordt voorafgegaan door een verhaal dat verdiept of verbreedt, gevolgd door een borrel. Het kenniscafé vindt op een vaste dag van de maand plaats.

Bij beide bovestaande initiatieven is onze adviseur kennis en kennisborging, prof. mr. N (Mop) van Tiggele-Van der Velde, nauw betrokken.

PA-tool

Naast deze in 2016 al op te starten bijeenkomsten bekijkt de VNAB ook welke mogelijkheden er zijn om tot een eigen PA-tool te komen. Er wordt nog in kaart gebracht hoe de tool inhoudelijk ingericht zal worden (Wetswijzigingen? Zelfregulering? Voornamelijk signaleringsfunctie?). Voor de verschijningsvorm geldt dat het goed is om de tool zo in te richten dat ook de eigen activiteiten (bijeenkomsten van eigen interne cursussen, aanwezigheid VNAB kennissessies) ingebracht kunnen worden. De registratiefunctie van de tool is daarbij van belang. Bij de VNAB bestaat het ambitieuze streven om met ingang van januari 2016 een pilot op te starten.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze medewerker Kennismanagement, Paula du Pont.

Publicatie datum: 12 oktober 2015
Meer nieuws