Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

VNAB en de AVG

Op 25 mei wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG is een uitwerking van de Europese richtlijn inzake gegevensbescherming, de General Data Protection Regulation (GDPR). Graag informeren wij u over wat de AVG betekent voor de VNAB en haar leden (en partners). 

VNAB en AVG

De VNAB verleent als vereniging diensten aan haar leden (en partners). Hierbij kunt u denken aan diensten als e-ABS en het Sanctiepl@tform. Voor deze diensten geldt dat de VNAB verwerker is in de zin van de AVG. De gegevens die via genoemde systemen worden verwerkt, worden verwerkt onder verantwoordelijkheid van de betreffende leden (en partners).
Basis voor de verwerking is een verwerkersovereenkomst tussen de VNAB en de leden. Daarnaast vallen de aangeboden diensten onder een overeenkomst dienstverlening.

VNAB heeft externe expertise ingehuurd om te laten beoordelen of de dienstverlening gebaseerd op e-ABS en het Sanctiepl@tform voldoet aan de eisen welke onder de AVG worden gesteld. De uitkomst van deze beoordeling is dat deze diensten en bijbehorende systemen dusdanig zijn ingericht dat wordt voldaan aan de eisen van de AVG.

VNAB als verantwoordelijke

De VNAB als vereniging doet meer voor haar leden (en partners) dan het aanbieden van e-ABS en het Sanctiepl@tform. Denk aan de inmiddels bekende Lunch & Learn-bijeenkomsten, de organisatie van de Beursborrel en andere evenementen. Los daarvan voert de vereniging ook een ledenadministratie en worden er nieuwsbrieven en andere mailings verzorgd. Voor de persoonsgegevens die de VNAB verkrijgt in het kader van deze activiteiten, geldt dat de VNAB onder de AVG wordt gezien als verantwoordelijke. Hiermee is de VNAB zelf verantwoordelijk voor zaken als de opslag, bescherming, verwerking, mutaties en verwijdering van deze gegevens.

Integraal AVG-beleid

De verantwoordelijkheid van de VNAB, of het nu gaat om de rol van verwerker of de rol van verantwoordelijke, gaan wij niet uit de weg. Teneinde de uitdagingen van de AVG het hoofd te bieden, wordt binnen de VNAB gewerkt aan een integraal AVG-beleid. De VNAB ging voor de komst van de AVG al uiterst zorgvuldig om met persoonsgegevens en dit beleid zal met de komst van de AVG verder worden aangescherpt en uitgebreid.

Binnen het integrale AVG-beleid streeft de VNAB naar het volgende:

  • Transparant zijn over de verwerking en de opslag
  • Verwerking voor een vooraf vastgesteld doel
  • Niet meer gegevens verzamelen dan nodig
  • Gegevens niet langer opslaan dan nodig
  • Adequate beveiliging van persoonsgegevens

De toekomst

De VNAB zal blijven werken aan een organisatie waar persoonsgegevens in vertrouwde handen zijn. Uiteindelijk is de doelstelling om te komen op een “AVG-plus” niveau. Net een stapje meer dan u van ons mag verwachten. Gewoon, omdat wij het dat waard vinden. De VNAB zal u de komende periode verder berichten over de stand van zaken rond de AVG.

Publicatie datum: 1 mei 2018
Meer nieuws