Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Terugblik ALV VNAB nieuwe stijl

Op dinsdag 28 juni werd de traditionele algemene ledenvergadering van de VNAB in een nieuw jasje gestoken. De VNAB is volop in beweging en deze veranderingen hebben ook impact op de leden. Naast de goedkeuring van het jaarverslag en de visie op contributie en licenties ging de VNAB in drie breakout sessies in gesprek met haar leden over belangrijke en actuele onderwerpen.

De notulen en presentaties van de algemene ledenvergadering zijn beschikbaar voor de makelaars- en verzekeraarsleden van de VNAB. U kunt hiervoor contact opnemen met Betty Greeven.

Visie op exploitatie

Waar de VNAB voorheen alleen inkomsten ontving uit contributies en licenties, gaan de inkomsten en kosten met de opening van het centrum, het Sanctiepl@tform en de vakbekwaamheidstool sterk veranderen. In de ALV van december 2015 werd al aangekondigd dat mede daarom beoordeling en herziening van de huidige financiële bijdragen van de leden belangrijk is. De VNAB heeft zich op dit gebied laten adviseren door de financiële commissie bestaande uit CFO’s van haar leden. Deze commissie heeft in samenwerking met Turner een viertal mogelijke exploitatiemodellen ontwikkeld. Op verzoek van het Bestuur van de VNAB heeft de commissie de vier modellen teruggebracht naar twee waarna deze zijn gepresenteerd aan het Bestuur. Hier is een voorkeursmodel uit naar voren gekomen waarvan de uitgangspunten dinsdag tijdens de ALV zijn voorgelegd aan de leden. In de aankomende periode zal dit model verder worden uitgewerkt, doorgerekend en getoetst aan de praktijk. Tijdens een extra ALV in oktober zal de definitieve besluitvorming op de agenda staan.

Breakout sessie: Sanctiepl@tform

Tijdens de breakout sessie over het Sanctiepl@tform gaf Theo van Endhoven (manager e-ABS & Sanctiepl@tform) een korte introductie over de achtergrond van de ontwikkeling van het platform gevolgd door een toelichting op het sanctiewetprotocol. Dit protocol is sinds oktober 2015 van kracht en geeft richtlijnen over het proces en de taakverdeling tussen makelaar en verzekeraar. Daarbij is het de makelaar die de onderzoeken uitvoert en deelt met de verzekeraars. Uit de huidige gebruikscijfers blijkt dat er nog weinig onderzoeken gedeeld worden door makelaars. Het belang van het delen wordt extra benadrukt.

Na de introductie volgt er een toelichting op de functionaliteiten van het platform. Dit wordt verzorgd door Christel van de Merbel en Christy van Buren van de afdeling Functioneel Beheer. De belangrijkste functionaliteiten worden benoemd gevolgd door een korte demonstratie video die de kijker meeneemt in het CDD en TDD proces.

Na de functionele toelichting geeft Jorden de Boer namens het Bestuur informatie over waar de VNAB staat met betrekking tot de kostenverdeling. Hiervoor is contact gezocht met de ACM. Naar aanleiding hiervan heeft de VNAB besloten een zogenaamde Self Assessment op te starten met als doel een vergoedingssystematiek af te spreken. De vergoedingssystematiek regelt de wijze waarop de kosten van verzekeringsmakelaars voor het uitvoeren van het cliënten- en transactie-onderzoek zouden kunnen worden vergoed. De wens is om uiterlijk tijdens de volgende ALV het voorstel te presenteren. Uiteraard is dit afhankelijk van de voortgang.

Er wordt afgesloten met een dringende oproep vanuit het Bestuur aan alle leden om het sanctiewetprotocol te omarmen, een overeenkomst te sluiten met Dun & Bradstreet en het platform zo snel mogelijk in gebruik te nemen.

Breakout sessie: Vakbekwaamheidstool

Tijdens deze breakout sessie nam prof. mr. Mop van Tiggele de aanwezigen mee in de plannen van de VNAB voor de vakbekwaamheidstool. Zo schetste zij het huidige landschap van de wft/permanente educatie (PE) verplichting, waarbij diegene met klantcontact in de financiële sector niet alleen éénmalig hun kennis moeten toetsen met een wft examen, maar dit ook driejaarlijks opnieuw moeten doen middels een PE examen om het diploma actueel te houden. Daarnaast is er ook nog de eis van de toezichthouder om aantoonbaar permanent actueel (PA) te zijn. Met name voor deze laatste eis worden er verschillende PA tools in de markt aangeboden. Een goed initiatief, ware het niet dat het niveau van de meeste tools niet verder komt dan het wft niveau, wat ver onder het specialistische kennisniveau van de zakelijke verzekeringsmarkt ligt.

De VNAB is om bovenstaande reden begonnen met de ontwikkeling van een vakbekwaamheidstool. Deze tool gaat verder dan het aanbieden van kennis op wft/PE en PA-niveau, maar bevat o.a. ook VNAB content. Dit biedt de mogelijkheid om in te schrijven voor VNAB events, deelname te registreren, door de VNAB uitgebrachte artikelen te lezen én om kennis te delen binnen de VNAB community. Tevens wordt ernaar gestreefd om andere relevante (opleidings-)partijen in de markt te betrekken bij de tool zodat er uiteindelijk één platform ontstaat waarin alle relevante opleidingen, kennisactiviteiten en -deling te vinden zijn.

De tool heeft een groot aantal voordelen voor zowel de organisatie zelf, de medewerker als de markt. Zo heeft de HR-afdeling direct een overzicht van de status van opleidingen van medewerkers, bouwen medewerkers een persoonlijk vakbekwaamheidsdossier op, wat zij bij wisseling van werkgever mee kunnen nemen, en biedt het de markt meer mogelijkheden om kennis met elkaar te delen en van gedachte te wisselen. Voor meer informatie over de voordelen voor organisaties en medewerkers, kijk hier.

Breakout sessie: Profilering VNAB

Met alle veranderingen binnen de VNAB is er vanuit het Bestuur behoefte ontstaan om de huidige positionering van de VNAB onder de loep te nemen. Tijdens een breakout sessie konden de leden daarom input leveren en met elkaar hierover in gesprek gaan. Na een korte aftrap door bestuursvoorzitter Michel Schaft werd de volgende stelling voorgelegd: Mijn lidmaatschap bij de VNAB voldoet aan mijn verwachtingen. Door middel van post-its konden leden motiveren waarom zij voor of tegen de stelling zijn waarna Michel Schaft en VNAB collega’s Marjolein Kniest en Denise Heijstek met de leden in gesprek gingen over de gegeven antwoorden.

Eind augustus gaat de VNAB met de marketing & communicatie commissie verder in gesprek over de profilering van de VNAB. De input van de breakout sessie vormt hiervoor een mooie basis. Tijdens de algemene ledenvergadering in december zal hier een terugkoppeling op worden gegeven en wordt het marketingplan 2017 gepresenteerd.

Nieuwe leden Bestuur en Raad van Advies

VNABNa acht jaar heeft de VNAB dinsdag afscheid genomen van voormalig bestuurslid Jorden de Boer. De heer De Boer was volgens rooster aftredend en heeft zich niet herkiesbaar gesteld. Marc van Nuland is tijdens de ALV benoemd als opvolger van de heer De Boer. De VNAB is erg verheugd met de komst van de heer Van Nuland binnen het Bestuur en bedankt de heer De Boer voor zijn inzet, betrokkenheid en daadkracht. Het Bestuur van de VNAB zal in besloten kring later dit jaar passend afscheid nemen van Jorden de Boer.

Tot slot is in de Raad van Advies afgelopen dinsdag de heer Akkerveeken (i.v.m. einde van zijn dienstverband bij Concordia de Keizer) opgevolgd door de heer Kampschöer.


Publicatie datum: 6 juli 2016
Meer nieuws