Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Optimalisatie schadeproces property

De afgelopen maanden heeft er overleg plaatsgevonden tussen diverse VNAB leden om te bepalen hoe het huidige property schadeproces geoptimaliseerd kan worden. De ideeën die uit dit overleg naar voren zijn gekomen, hebben geleid tot een concreet initiatief.

Doelstelling 

Het project ‘Optimalisatie Schadeproces Property’ is gestart met als doel het verkorten van de doorlooptijden van het property schadeproces en het sneller kunnen bieden van helderheid aan de klant inzake de dekking. Daarnaast is er op dit moment nog sprake van veel dubbel werk in de keten van makelaar, verzekeraar en expert. Het project heeft daarom ook als doel dit zoveel mogelijk te voorkomen/verminderen.

Uitgangspunten

Het initiatief beperkt zich (op dit moment) tot property schades met een netto schadebedrag van maximaal €25.000. Met netto wordt hierbij bedoeld na aftrek van het eigen risico. Is een schade netto groter dan €25.000? Dan verloopt de schade volgens het thans gebruikelijke proces. Qua hoogte van het eigen risico gaat het om een gangbaar eigen risico van €2.500 of €5.000.

Het uitgangspunt van het initiatief is “tele-expertise tenzij…”. Zodra een schade wordt gemeld, wordt beoordeeld hoe groot en complex de schade is. Op basis daarvan wordt de bijpassende methode van afwikkeling gekozen.

Communicatie richting de klant

Een essentieel onderdeel van het schadeproces is de communicatie richting de klant. Hiervoor worden ook voorbeeldbrieven ter beschikking gesteld die vanuit de makelaar en expert helderheid geven over de ambitie om de schade snel en efficiënt af te wikkelen waarbij de medewerking van de klant ook bepalend is voor het eindresultaat.

Vervolgstappen en aansluiting SPC

Om de voorgestelde optimalisatie te realiseren, is het essentieel dat het initiatief binnen de markt breed wordt gedragen. In het verlengde van deze optimalisatie is het daarom de bedoeling dat de gemaakte afspraken tussen marktpartijen worden vastgelegd. Hierbij zal aansluiting worden gezocht met de Juridische Commissie van de VNAB waardoor er een koppeling gemaakt kan worden met de bestaande SPC-regeling (Schade Proces Coassurantie) c.q. de geoptimaliseerde versie daarvan. Alvorens de gemaakte afspraken definitief worden vastgelegd, zal er een consultatieronde onder VNAB leden plaatsvinden. Op deze wijze krijgt iedereen de gelegenheid input te leveren op de voorgestelde optimalisatie.

In de tussentijd nodigen de initiatiefnemers (Erik Boers & Wolter boers – Zurich, Rob de Bruin & Frans van der Graaf – Aon en Hector Hamaker & George Oostrom – Crawford & Company) van dit project u graag uit om alvast inhoudelijk te reageren. Ook kunt u kenbaar maken dat u wilt meewerken aan onder andere:

• afspraken maken over verantwoordelijkheden bij het niet meer versturen van rappels;
• het bepalen van welke informatie naar de expert gaat bij de opdracht;
• het maken van een ontwerp van de rapportage die volgt na tele-expertise (format van netto betalingsadvies);
• het bepalen hoe de verzekeraars in staat kunnen worden gesteld om periodiek audits uit te voeren.

Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan hier aan om updates te ontvangen.

Publicatie datum: 1 mei 2019
Meer nieuws