Coöperatieve Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs U.A.

Actuele onderwerpen Gebruikersoverleg Clearing

In het Gebruikersoverleg (GBO) Clearing is er momenteel, naast het bespreken van wijzigingsverzoeken voor e-ABS, aandacht voor de volgende onderwerpen: aanlevering templateboekingen door makelaars, koppeling templateboekingen aan dossiers en boeken van sanctiekosten.

Aanlevering templateboekingen door makelaars

Elke eerste vijftien dagen na afloop van een kwartaal, hebben makelaars de mogelijkheid om templateboekingen aan te leveren aan e-ABS. Deze periode van vijftien dagen wordt door de meeste verzekeraars als te lang ervaren vanwege de kwartaalafsluiting. Bovendien komt deze aanleverperiode niet overeen met hetgeen hierover in het protocol van e-ABS is vastgelegd: “Templateboekingen dienen altijd te worden aangeleverd binnen drie werkdagen na het verstrijken van het kwartaal”. Bij het in productie gaan van e-ABS Clearing, is deze periode tijdelijk op vijftien kalenderdagen gezet met het voornemen om dit weer terug te brengen naar drie werkdagen, zodra de kinderziekten uit e-ABS Clearing waren.

Voor kwartaal vier 2018 hebben slechts 2 van de 31 makelaars die templateboekingen hebben aangeleverd, dit binnen drie werkdagen gedaan. Langs deze weg wordt makelaars dringend verzocht om de templateboekingen zo snel mogelijk na het aflopen van een kwartaal aan te leveren aan e-ABS.

Koppeling templateboekingen aan dossiers

Van de aangeleverde templateboekingen aan e-ABS, kan het grootste deel niet worden gekoppeld aan een polis- of schadedossier. Hierdoor zijn deze templateboekingen in e-ABS enkel te vinden onder de template aanlevering en niet onder de bijbehorende polis- of schadedossiers. Dit heeft als gevolg dat vanuit veel polis- en schadedossiers geen volledig beeld van alle bijbehorende reguliere en templateboekingen kan worden opgevraagd. De komende tijd ondernemen we actie om hier verbetering in aan te brengen.

Als in een templateboeking geen e-ABS ID is ingevuld van een verdeling, overig document of schaderekening waaraan de templateboeking gehangen moet worden, probeert e-ABS zelf de templateboeking te koppelen op dossierniveau. Voor premie- en overige documentboekingen wordt gezocht naar het bijbehorende polisdossier. Voor schadeboekingen wordt gezocht naar het bijbehorende schadedossier. Dit doet e-ABS door het vergelijken van verschillende gegevens uit de templateboekingen met overeenkomstige gegevens uit polis- en schadedossiers.

Premie- en overige document templateboekingen
Voor premie- en overige document templateboekingen wordt geprobeerd een uniek polisdossier te vinden in e-ABS door een exacte match van de volgende aangeleverde sleutelvelden:

 • e-ABS ID makelaar
 • VNAB nummer
 • Polisnummer makelaar
 • Polissubnummer makelaar
Schadetemplateboekingen
Voor schadetemplateboekingen wordt geprobeerd een uniek schadedossier te vinden in e-ABS door een exacte match van de volgende aangeleverde sleutelvelden:
 • e-ABS ID makelaar
 • VNAB nummer
 • Schadedatum
 • Schadenummer makelaar
Met name de onderstreepte velden vertonen nu veel verschillen tussen hetgeen de makelaar heeft aangeleverd in de polis- en schadedossiers en hetgeen de makelaar heeft aangeleverd in de templateboekingen. Er zijn bijvoorbeeld veel premietemplateboekingen waarin het polissubnummer weg is gelaten, terwijl het polissubnummer in het bijbehorende polisdossier wel is gevuld en andersom. Indien makelaars de hierboven benoemde gegevens in de templateboekingen meer overeenkomstig met de dossiers in e-ABS invullen, kunnen meer templateboekingen in e-ABS worden gekoppeld aan de dossiers waar ze bij horen.


Boeken van sanctiekosten

Gebleken is dat veel makelaars nog niet gebruikmaken van de mogelijkheid om sanctiekosten in rekening te brengen. De indruk bestaat dat veel makelaars niet (volledig) op de hoogte zijn van de manier waarop sanctiekosten in rekening kunnen worden gebracht. Om die reden worden in dit nieuwsbericht kort de te nemen stappen voor het boeken van sanctiekosten herhaald:
 1. In e-ABS Management Informatie Systeem (MIS) het rapport ‘Templateboekingen sanctiekosten’ voor het afgelopen kwartaal draaien.
 2. Exporteren van de rapportresultaten naar een Excel bestand.
 3. Aanleveren van het geëxporteerde Excel bestand aan e-ABS via het Voorportaal, conform aanlevering van overige templateboekingen.
Hoe bepaalt e-ABS MIS de te boeken sanctiekosten?
In e-ABS MIS wordt na afloop van een kwartaal automatisch een overzicht samengesteld van de sanctiekosten die makelaars kunnen boeken. Dit overzicht van sanctietemplateboekingen wordt opgesteld op basis van plaatsingen uit e-ABS waaraan onderzoeken uit het Sanctiepl@tform zijn gekoppeld. Een plaatsing wordt door e-ABS MIS geselecteerd voor het aanmaken van een sanctietemplateboeking indien is voldaan aan de volgende zaken:
 • Er is, een door een makelaar uitgevoerd afgerond onderzoek met een Polis-aanleiding en Tarief Laag of Tarief Hoog, gekoppeld aan de plaatsing.
 • De plaatsing met het gekoppelde onderzoek is door alle betrokken verzekeraars geaccordeerd.
 • Afronding van het onderzoek, koppeling van het onderzoek of accordering van de plaatsing heeft in het afgelopen kwartaal plaatsgevonden.
 • Het polisdossier is nog niet eerder voor hetzelfde jaar geselecteerd voor het boeken van sanctiekosten.
Hoe maakt de makelaar het Excel bestand met sanctietemplateboekingen aan in e-ABS MIS?

1. Kies tijdens de eerste vijftien dagen na afloop van een kwartaal in e-ABS MIS voor menuoptie Clearing > Rapport Templateboekingen sanctiekosten. Zie afbeelding 1.

Afbeelding 1: Rapport Templateboekingen

2. Selecteer vervolgens het juiste kwartaal aan de rechterzijde en klik op Genereer. Zie afbeelding 2.

Afbeelding 2: Kwartaal

3. Exporteer het aangemaakte rapport door linksboven te klikken op Exporteren. Zie afbeelding 3.

Afbeelding 3: Exporteren

4. Sla het aldus aangemaakte Excelbestand op.

Het opgeslagen Excelbestand met sanctietemplateboekingen kan vervolgens via het Voorportaal worden ingevoerd in e-ABS, net zoals andere Excelbestanden met templateboekingen. Ook voor sanctietemplateboekingen geldt dat dit alleen mogelijk is gedurende de eerste vijftien dagen van een kwartaal.Publicatie datum: 7 februari 2019
Meer nieuws